Riisager bibliografi

Bibliografi over Knudåge Riisagers skrifter 1913-1972

Ved Niels Krabbe

[Efterfølgende indledning til min Riisager bibliografi gengiver teksten, som den er anført i bogen “Symfonien er død – musiken leve”. Selve bibliografien bliver løbende opdateret her på hjemmesiden og indeholder således poster der ikke findes i bogen.]

Jeg skal også henlede opmærksomheden på at Claus Røllum-Larsen arbejder på en større monografi om Riisagers liv og værk – den første af sin art. Bogen ventes udgiuvet på forlaget Museum Tusculanum i løbet af 2010.

Der kan søges “fritekst” på ord i titlen; tast ctrl f for at søge.

Indledning

Knudåge Riisagers litterære produktion er i henseende til bredde og omfang enestående i dette århundredes danske musikhistorie. Som det fremgår af efterfølgende bibliografi omfatter den alt i alt op mod 400 bidrag – større eller mindre – spredt over seks årtier. Selvom der i dette tal er medtaget et antal notitser, anmeldelser, bidrag til enqueter o.lign., afslører bibliografien hans store betydning som musikskribent og kulturdebatør. I kraft af sine mange tillidsposter i dansk musikliv og sin kompositoriske virksomhed fik Riisagers ord en særlig vægt. Hertil kom, at han – ligesom Carl Nielsen – var velformuleret og i øvrigt havde noget på hjerte; i det hele taget er det nærliggende at sidestille Riisagers skribentvirksomhed med Nielsens, ligesom det er nærliggende at betragte Nielsens Levende Musik fra 1925 og Riisagers Det usynlige Mønster fra 1957 som de to betydeligste litterære manifestationer af danske komponister.

Emnemæssigt favnede Riisager overordentlig vidt. Som 17-årig gymnasiast i Henrik Madsens Skole på Filippavej på Frederiksberg fik han i 1913 offentliggjort de første noveller og digte i skolebladet Brændpunktet og ugebladet Hus og Hjem. Herefter fulgte gennem de følgende knap 60 år artikler i talrige ugeblade, fagblade og aviser om emner, der spændte over dagsaktuelt debatstof, refleksioner over musikkens væsen, markedsføring af nye og på det pågældende tidspunkt i Danmark forholdsvis ukendte udenlandske komponister, personlige erindringer, kulturpolitiske betragtninger og meget andet. Overalt mærker man engagementet bag det skrevne, kombineret med en vis form for åndsaristokratisk overblik. Ofte ytrer han sig i debatten, men kun yderst sjældent polemisk.

Selvom han aldrig fornægtede sine galliske sympatier (jvf. artiklen “Gallisk og germansk” fra 1924) og derved navnlig i tyverne og trediverne kom til at stå forholdsvis isoleret i det af Carl Nielsen dominerede danske musikliv, forholdt han sig åbent til udtryksformer, der gik i helt andre retninger. Man kan i denne forbindelse fremhæve hans forståelse for Sch”nbergs musik på den ene side, og hans uforbeholdne anerkendelse af Carl Nielsens storhed på den anden (det var ikke Carl Nielsens musik, Riisager opponerede mod, men den næsegruse beundring og efterligning hos mindre ånder).

I det hele taget er Riisager tidligt ude, når det drejer sig om vurdering af komponistkolleger, som siden skulle vise sig at opnå berømmelse. Sch”nberg er nævnt. Så tidligt som 1919 – altså inden Sch”nberg var blevet kendt for sin nye “tolvtone-musik”- skrev Riisager i Tilskueren en fyldig introduktion til komponisten, og i 1930 var han gennem sin artikel i Forsøgsscenen stærkt medvirkende til, at Sch”nbergs Blæserkvintet fik sin førsteopførelse i Danmark. Også lanceringen af Prokofiev i artiklen fra 1928, genoptrykt i nærværende udvalg, viser Riisagers fremsynethed.

Riisagers Carl Nielsen-billede kan følges gennem tre stadier: fra den første omtale i 1918 af Nielsens Det Uudslukkelige (i tidsskriftet Vor Tid) over artiklen fra 1925, da Nielsen stod på sin berømmelses tinde, til de mere tilbageskuende artikler fra 1965 i anledning af 100-året for Carl Nielsens fødsel, hvoraf en – skrevet for udenlandske læserere – er gengivet her i udgiverens oversættelse.

Riisager hørte ingenlunde til kredsen af mellemkrigstidens kulturradikale – i en vis forstand kunne man vel sige tværtimod. Alligevel vidner hans litterære produktion i alle dens facetter om en grundlæggende radikalitet, som på forunderlig vis er forbundet med hans borgerligt konservative rod og sindelag. Han er derfor vanskelig at sætte i bås. Det viser sig f.eks. i hans meget liberale holdning til jazz-musikken – eller “negermusikken”, som han kalder den, hvor han i artikler fra 1926 (Sind og Samfund) og 1930 (Dansk Musiktidsskrift) indtager en anderledes nuanceret holdning end den, der i øvrigt dominerede hos tidens bedre borgerskab.

Størst opmærksomhed blandt komponister og andre musikfolk vakte nok artiklen “Symfonien er død – musikken leve” fra 1940, som har lagt navn til nærværende udvalg. På et tidspunkt, hvor ikke mindst Carl Nielsens symfonier fremstod som pejlemærker i dansk musik, undsagde Riisager med en næsten postmodernistisk argumentation denne genre, og med denne en væsentlig del af den nærmeste fortids musikkultur. Med “Symfonien er død”, ligesom med mange af de andre artikler og ikke mindst med sin musik, lukkede han vinduerne op og gav luft for andre strømninger og inspirationer end dem, som var dominerende omkring ham. Mindst af alt ønskede han stilstand. Sagt med ordene af den knapt 30-årige komponist i en kort præsentationsartikel af sig selv, “Musikkens Yngste” i tidsskriftet Sind & Samfund nr 6, 1927: Jeg for min part er sikker paa, at kunstens livsnerve er fremdrift og betingelsen for aandelig vækst har altid været hensynsløs omvæltning. Leonoardo da Vinci var en klog mand. Han sagde til sine elever: “Tristo Š quel disc‚polo, che non avanza lo suo ma‰stro.” (“Uheldig den discipel, som ikke overgår sin mester”).

Bibliografien dækker perioden fra 1913 til den sidste artikel i Berlingske Tidende (“Bånd og kabler”) fra 17. oktober 1972. Frem til året 1953 har den kunnet støtte sig til Sigurd Bergs bibliografi i hans bog om Riisager, som foreligger utrykt i 4. korrektur fra 1953 i Musikhistorisk Museum København. Selvom den forsøger at give den størst mulige dækning af Riisagers skriftlige produktion, er den næppe aldeles komplet. Som det fremgår, fik Riisager optaget sine artikler i et meget bredt felt af aviser og tidsskrifter, som går langt ud over, hvad man ville forvente.

1. Egne værker og personlige erindringer
2. Andre komponister og musikere
3. Musikpolitik og musikinstitutioner
4. Musikkritik
5. Politik og samfundsspørgsmål
6. Fiktion
7. Andet

For god hjælp under udarbejdelsen takkes forskningsbibliotekar Claus Røllum-Larsen.

Artikler trykt i essaysamlingen Det usynlige Mønster, København 1957 er angivet med (*).

Artikler trykt i nærværende samling er angivet med (**).

1. Egne værker og personlige erindringer [Tilbage til oversigten]

Musikkens yngste
Sind og samfund 1927/6, 11

Tre balletter bliver til
Soc.dem. Till. 4.1.1942

Introduktion (til Balletaften)
KT prgr. febr. 1942

Fra min Teatertid
Soc.dem. Till. 24.12.1944

Balletmusik
KT prgr. jan. 1946

Fugl Fønix
KT prgr., maj 1946, 5

Fugl Fønix (Den nye ballet)
Berl.Tid. Till. 10.3.1946

Fugl Fønix
Soc.dem. Till. 5.5.1946

Czerny-balletten
KT prgr. dec. 1947

Erindringer om livsindstilling i studenterårene
Studenterbladet juni 1948

Salut for Czerny
Nat. Till. 1.2.1948

Omkring balletten “Benzin”
Bogen om Storm P. skrevet af hans venner, København 1949, 144-156

Malernes By
Nationaltidende 30. maj 1951 (også i: C.C. Langkjær – 16 april 1953, s. 33-37)

Barneår
Aage Heinberg (red.), Saadan blev jeg det. 40 danske Mænd og Kvinder, København 1953, 297-304 (**)

Et ingeniørhjem. Hos ingeniør Emil Riisager på Frederiksberg Bredegade
Danske Hjem ved Århundredskiftet, Fjerde Samling, red. af Tove Clemmensen, København 1954, 127-144

Susanne – den kyske?
KT prgr. 11.2.1957

Månerenen
KT prgr. 1957/58 nr. 3

Les Victoires de l´Amour
KT prgr. 4.3.62

Man må følge sit kategoriske imperativ (**)
Musikalske selvportrætter, København 1966, 237-247

-det er sjovt at være lille…
Berl.Tid. 5.3.1967

-det er sjovt at være lille.
Erindringer ved halvfjerdsårs-dagen, København 1967

Strygekvartet. Erindringer fra min komponistdebut
Berl.Tid. 26.11.1967

Mit samarbejde med Lander
Berl.Aft. 8.11.1969

En vidunderlig aften i “ballettens verden”
Erik Aschengreen (red), Etudes, København 1970, 3-6

Kulørte drømme
(barndomserindringer)
Berl.Tid. 2.7.1972

2. Andre komponister og musikere [Tilbage til oversigten]

Moderne Musik. Et par Ord i Anledning af Schönbergs Kammersymfoni
Nat. 27.12.1915

Max Reger. Strejflys over hans personlighed og hans kunst
Musik 1, 1917, 155-158

Musik
[Carl Nielsens 4. symfoni] Vor Tid 1918, 226-28

Arnold Schönberg
Tilskueren 1919, 246-255

Arthur Nikisch 12. Oktober 1855 -24. Januar 1922
Ill.Tid. 1922, 385

Camille Saint-Saëns 1835-1921
Ill.Tid. 1922, 286

En visit hos Paderewski
Hver 8.Dag 1923/28, 10-11

Padmavâti
Nat. 9.6.1923

Igor Strawinsky og den russiske ballet
Nat. 2.7.1923

Manuel de Falla
Nat. 5.10.1923

Berlioz´ hus (*)
Verden og Vi 1923, 1383-1385

Louis Glass
Verden og Vi 1924, 403

Danske Musikprofiler -kritikere (Gustav Hetsch, Hugo Seligmann, William Behrend, Gunnar Hauch, Alfred Tofft, Ejnar Forchhammer, Axel Kierulf)
[under pseudonymet “Le Guignol”]Hver 8.Dag 1924,44, 45, 46, 48, og 49; 1925, 1 og 5

Danske Musikprofiler -operister (Tenna Frederiksen, Albert Høeberg, Niels Hansen, Ingeborg Steffensen)
Hver 8.Dag 1925,12, 16, 19 og 25

Det kgl. teater. Ludomir Rozycki: Pan Twardowski
Musik 8, 1924, 143-144

Kritisk rundskue
[notits om opførelse af balleten Sylvia på Det Kongelige Teater]Musik 8, 1924, 67

Moussorgskys Død
Nat. 23.1.1924

Hos Maurice Ravel (*)
Berl.Tid. 4.5.1924

Det kgl. teater. Puccini: “Gianni Schicchi” (Første Gang)
Musik 8, 1924, 65-66

Hanen og Harlekin
Ekstrabl. 30.12.1924

Albert Roussel. Några intryck från ett besök.
Göteborg Handels-og Sjöfartstidn. 13.1.1925

Henr. Prunières
Ekstrabl. 15.1.1925

Danemark. Auric et Poulenc à Copenhague
La Revue Musicale 8, 1925, 174

August Ennas “Don Juan Maraña”
Musik 9, 1925, 64-65

Carl Nielsen og samtiden
Musik 9, 1925, 79-81

Maurice Ravel
Berl.Aft. 15.1.1926

Tilfældet “Stephan”
Pol. 11.4.1926

Satiena (*)
Ekstrabl. 17.7.1926

Danemark. Arthur Honegger à Copenhague
La Revue Musicale 9, 1927, 163

Arthur Honegger
DMT 2, 1927, 70-75

Serge Prokofieff (**)
DMT 3, 1928, 28-36

Leos Janacek
Berl.Tid. 13.8.1928

Musikforeningens Gæst (Béla Bartók)
Berl.Tid. 8.2.1929

Berlin. Die Sinfonie der Grosstadt
[Edmund Meisels musik til Walther Ruttmanns film]Forsøgsscenen 1/1, 1929 (Filmnummer)

Franz Syberg
Forsøgsscenen 1/4, 1929

En kritiker
[Adolf Weissmann]Sind og Samfund 1929/5, 7

Schönberg -og så videre
Forsøgsscenen 2/8 (Teater og Musiknummer), 1930, 1

Knud Hjortø og Musikken
Berl.Tid. 25.11.1931

Danske Dirigenter
Forum okt. 1933, 10-11

´Mahagonny´. ´Operaselskabets´ Opførelse paa Det ny Teater
Forum jan. 1934, 16-17

Arturo Toscanini. Et vinter-æventyr
Forum jan. 1934, 20

Poulenc-balletterne
Forum jan. 1934, 12

Zaporogerne
Forum apr. 1934, 10

Strawinsky i København
Forum apr. 1934, 15-16

Werner Egk
DMT 10, 1935, 220-224

Ung Musiks Hilsen til Kapelmester Schnedler-Petersen
Berl.Tid. 3.9.1935

Den russiske Opera
[Sjostakovitch og Katharina Ismailova]
Berl.Tid. 6.10.1936

Maurice Ravel født 7. Marts 1875 -død 28. December 1937
DMT 13, 1938, 1-4

Maurice Ravel
Forum febr. 1938, 14-15

Aksel Agerby fylder Halvtreds
DMT 14, 1939, 110-111

Maurice Ravel
KT prgr. okt. 1939,

Otto Sandberg Nielsen. 6. Juli 1900 -22. Januar 1941
DMT 16, 1941, 30-31

Ravn Jonsen 60 År
DMT 16, 1941, 133-136

Faunens Eftermiddag
KT prgr. maj 1941

Saadan var Aksel Agerby
Julefred 1942, 19-20

Hilsen til Georg Høeberg fra Dansk Komponistforening
Festskr. til Georg Høeberg, København 1942, 42-43

Tor Mann 50 Aar
DMT 19, 1944, 67

Carl Nielsen as I knew him (**)
The American-Scandinavian Review 45, 1945, 177-182. Også i Danish Foreign OfficeJournal, 1945, 9-12

Werner Egk
DMT 20, 1945, 173

Strawinskys musikalske Bekendelse
Nat. 17.9.1946

Musiken i Spændetrøje
[Pravdas banbulle mod Shostakovitch]
DMT 23, 1948, 88-90

Villa Lobos
Berl.Aft. 22.3.1948

En hyldest til Thomas Jensen på hans 50 års fødselsdag 25. okt.
Nat. 25.10.1948

Tilfældet Furtwängler
DMT 23, 1948, 279-280

Robert Bernard, Albert Roussel
[Anmeldelse]DMT 24, 1949, 75

Georg Høeberg 1872-1950
Meddelelser fra Dansk Korforening, 14.9.1950

Manuel de Falla
Nat. 18.11.1950

Stil og idé
[om Arnold Schönbergs Style and Idea]Nat. 26.8.1951

Hilsner til en musikchef
[Peder Gram] DMT 26, 1951, 215

Til minde
[om Jørgen Bentzon og Ebbe Hamerik]Studentersangforeningens Program, 1951, 3-4

Det grønne Bjerg
[om Monteverdis operaer]Nat. 7.6.1952

I Mozarts By
Nat. 10.7.1952

Strawinsky på teatret
DMT 27, 1952, 192-195

Martin Cooper, French Music
[anmeldelse] DMT 27, 1952, 109-110

Claude Delvincourt
DMT 29, 1954, 40

Arthur Honegger
[Jeanne d´Arc på bålet] KT prgr., marts 1954, 29-31

Et liv i toner
[George Enescu]
Dag.Nyh. 30.8.1955

Patriarken i engelsk musik
(Vaughan Williams)Dag.Nyh. 6.11.1955

Det ukendte Geni
(Carles Ives)Dag.Nyh. 6.04.1955

The Man behind the Composer
(Carl Nielsen)Danish Foreign Office Journal 21 (1956) s. 9-12

Til dansens muse
[Toni og Harald Lander]Pol. 12.4.1957

Stravinsky 75 år
Dag.Nyh. 18.6.1957

Komponisten på skillevejen.
Ord och Bild 1957, 196-197

En kongelig ballet
[Lully, Triomphe de l´amour]
Berl.Tid. 30.12.1958

En moderne klassiker
[Maurice Ravel]Berl.Tid. 12.8.1961

Sibelius og hans sidste bedrift
Dagbl. 29.11.1962

Carl Nielsens Vierte Sinfonie in Zürich.
Kontakt mit Dänemark, November 1963 Nr. 47, 8

Den underlige harmoni. Carl Nielsen i europæisk belysning (**)
Berl.Tid. 16.3.1965

Festtale over Carl Nielsens virke på Musikkonservatoriet
Dansk Musiker Tidende, april 1965, 75-77

Bartok og/eller Nielsen
DMT 40, 1965, 153

Carl Nielsen -betragtet fra i dag
DMT 40, 1965, 109-110

Nicolai Malkos erindringer
Berl.Tid. 27.11.1966

Et mærkeligt møde
[Edgar Varese]Berl.Tid. 11.1.1967

Kai Normann Andersen død
Berl.Tid. 27.6.1967

En underlig aften
[I selskab med Furtwängler 7. april 1940]Berl.Tid. 7.4.1968

Tiden ikke løbet fra Berlioz
Berl.Tid. 8.3.1969

Et brev
[teatermaleren Michael Larinow] – Takt og Tone. Månedsblad for den kgl. ballets rytmeelever 1970/1-2, 6-7

3. Musikpolitik og musikinstitutioner [Tilbage til oversigten]

Casino-Planerne m.m.
Nat. 17.9.1918
[Korrespondance]
Neue Musikzeitung, 1918,

Fidelio
[Det kongelige Teater]
Nat. 4.6.1920

Musikvidenskabens Stilling ved Københavns Universitet
Nat. 22.12.1921

Det norske tonekunstnerbesøg i Kjøbenhavn
Aftenposten, Kristiania 18.4.1922

Dansk-fransk Kunstudveksling
Nat. 7.7.1923

Det franske tonekunstner-besøg i København 21.-27.marts 1923
Musik 7, 1923, 46-49

Det svenske tonekunstnerbesøg 1.-4.april 1924
Musik 8, 1924, 51-52

København som musikby
Nat. 18.12.1924

Czekerne i København
Musik 9, 1925, 59-62

Sommerens musik
Musik 9, 1925, 108-09

Den virkelige Leonore
Nat. 9.2.1926,

Dansk Tonekunst. Den forestaaende Fest for dansk Musik
Berl.Tid. 4.3.1926

Paul Whitemans Jazzorkester
Berl.Tid. 9.5.1926

Symfoniorkestret er nær -hvis Ministeren vil det
Berl.Tid. 15.5.1926

Musiklivets Vilkaar
Nat. 29.5.1926

Musikfesten i Zürich
Berl.Tid. 4.7.1926

Kritik. Kuban-Kosakkerne
DMT 2, 1926/27, 146-147

Radiofonien og Musiklivet
Radiolytteren 33, 1927,

Neger-Musik
Sind og Samfund 1927/7, 10-11

Foran Koncertvinteren
teatret 1927-28, 37-38

Den nye Operavinter
teatret 1927-28, 45-46

Musikforeningen -Det kgl. Teater
teatret 1927-28, 60-62

Efteraarets Musik
teatret 1927-28, 110-112

Radiomusik
Radiolytteren 1928, nr. 1

Musik og Teater
Berl.Tid. Till. 11.11.1928

Operaen og dobbeltscenen
teatret 1929-30, 30-31

En Bog om Grammofonen
[anmeldelse]
Berl.Tid. 22.11.1929

Negermusik
DMT 5, 1930, 51-53

Symfoni-Orkestret
Berl.Tid. 20.3.1930

Symfoniorkestret og vort Musikliv
Berl.Tid. 14.4.1930

Midt i en jazztid
Akademikeren 1930, 43-44

Radioiana
DMT 5, 1930, 95-97

Musikfesten i Liege
DMT 5, 1930, 171-172

En Musikanter
Østsjæl.Folkeblad 12.5.1930

Sat ud
[radioens forpligtelser som musikformidler]
Berl.Tid. 4.3.1931

Koncertlivets Ordning
Berl.Tid. 24.6.1931

Er Operaen færdig
Berl.Tid. 27.2.1932

Koncertfilmen kommer
Berl.Tid. 10.11.1932

Plakatmusik -Folkemusik -Proletarmusik (**)
DMT 7, 1932, 73-79

Introduktion til koncertvinteren
Forum sept. 1933, 8-10

Operaen i Smeltediglen
Forum nov. 1933, 6-8

Er Scherchen Bolschevik -eller skal musik dirigeres med stiv flip?
DMT 8, 1933, 12-14

ballets JOOS paa Casino
Forum maj/juni 1934, 11-12

Den XII internationale Musikfest. Firenze 2.-7. April 1934
DMT 9, 1934, 100-102

Nytaar
KT prgr. jan. 1934

Tonefilmen -Fremtidens Opera?
Berl.Aft. 19.1.1935

Arbejdet udadtil
DMT 10, 1935, 50-54

Musikalsk Merkantilisme
Berl.Tid. 11.4.1936

Folkelig Musikkultur (**)
DMT 13, 1938, 23-30

Steincke prisgav Musiken
DMT 13, 1938, 71-74

Festtale ved Dansk Komponist-Forenings 25-Aars Jubilæum
Ord og Toner 1939/1, 2-4

Sagtmodig Forespørgsel i vigtig Anledning
DMT 14, 1939, 235-236

Fra Guldhornenes enkle Tone til Alsangens danske Hymne
Nat. 1.9.1940

Troldmandens Lærling
KT prgr., oktober 1940, 30-35

Dansk Musik i Danmark
DMT 15, 1940, 65

Musikens Marodører
[KODA beskyttelse]DMT 15, 1940, 113-115

Musik-Konservatoriet og dets fremtid
Berl.Tid. 21.1.1941 og 28.1.1941

Hvad skal vi med Musik?
Soc.dem. 26.8.1941

Musik for alle
Soc.dem. 21.9.1941

Den rædsomme § 9 -igen!
DMT 16, 1941, 25-27

Hvorfor har vi ikke det
-? [efterlysning af en ny bog om dansk musikhistorie]
DMT 16, 1941, 109

Nytårshilsner
DMT 17, 1942, 2

Dansk Komponistforening
Festskrift til Georg Høeberg. Den 27. December 1942, København 1942, 42-43

Undsætning til Musiklivet
Berl.Aft. 9.1.1942

Musikens veje. (Om forudsætninger og mål for dansk musik i dag)
Soc.dem. 21.4.1942

Den svenske musikuge i Danmark 23.-29. maj 1943
DMT 18, 1943, 105-106

En dansk Pladeserie
DMT 18, 1943, 16-20

Mongoliets Musik
Berl.Aft. 5.10.1943

Indlæg i opera-diskussionen
Pol. 14.12.1943

Biografernes musikafgift
DMT 19, 1944, 89-90

I Røg og Damp [
musiklivet og dets opgaver i fremtiden]Nat. 29.10.1944

Vi mangler en bog [
en dansk musikhistorie]Nat. 8.11.1944

Kommer Koncerthuset?
Nat. 6.2.1945

Musik i Radioen
Nat. 2.3.1945

Femogtyve runde Aar
[jubilæum i Det unge Tonekunstnerselskab]
Nat. 6.4.1945

Musikalsk Signalskift
Nat. 15.8.1945

Filmmusik eller musikfilm?
Nat. 27.9.1945

Den norske Musikuge
DMT 20, 1945, 161-163

Radioen og musiklivet
Tidsskr. f. Radio 1945, 29-35

Glæde over det, der var godt og morsomt –
Mogens Holmegaard Nielsen, Hvad med Jazz´en – Jazz-enquete,
Aarhus 1945, u. paginering

Landsdelsorkestrene og Hovedstaden
Jyllandsposten 15.4.1945

Udsyn
Nat. 23.10.1945

Fællesnordisk musikalsk samarbejde
Norden 1946/5, 1-2

Wales kaster Aarets Barde
Hjemmet 1946/52, 3-4, 20

Det syngende Wales
Nat. 25.8.1946

Nu maa det være nok! [
Radioen og den ny musik]DMT 21, 1946, 109

Er danskerne musikalske?
Dansk Familjeblad 28.2.1947

Nationernes Sangkamp
Nat. 24.7.1947

Kulørt Musik i Radioen
Pol. 10.8.1947

Udtalelse om I.S.C.M.s musikfest i København
DMT 22, 1947, 102-03

Den nordiske musikuge
Nat. 5.10.1947

Hvad mener De om Musikfestens Værker?
[bidrag til enquete]DMT 22, 102-103

Landsdelsorkestersagen
DMT 22, 1947, 129-134

Stat og Kunst
Pol. 1.7.1948

Musik i galehuset
DMT 23, 1948, 55-57
[I anl. af den danske revys 100 års jubilæum]
Ord og Toner, særnummer, 31. dec. 1949, 17

England i Musikkens Tegn
Nat. 9.6.1950

Hilsen til Dansk Musiktidsskrift på 25 års jubilæet
DMT 25, 1950, 173

Vi og verden
Ballet-Nyt 1950, 37 og 40

Vift stolt paa Koda!
Nat. 27.11.1951

Internationale komponistanliggender
DMT 27, 1952, 170-172

Musik for de unge
Nat. 9.7.1953

Opera på ret og vrang
Nat. 19.12.1953

Musik i hele huset
Nat. 20.3.1954

Den udøvende kunstners ret
Pol. 3.6.1954

I anledning af –
[debatindlæg]
DMT 30, 1955, 37-38

Skal Grieg forlænges
Dag.Nyh. 31.1.1955

Brev fra opera-akademiet
DMT 33, 1958, 78-80

Tidens tilhørere
[publikum og den ny musik]
Dag.Nyh. 26.4.1958

Musik i Utide
[støjplage]
Dag.Nyh. 10.8.1958; også i Kronikbogen, København 1958, 127-132

Den ene til tre – ? Dansk teaterkultur – og planerne om en selvstændig operascene
Berlingske Tidende 4.11.1961

Goddag, plageånd! Hvor var musikkens talsmand i radiorådet?
Berl.Tid. 15.9.1962

Musikeruddannelsen i Danmark
Vejle Amts Folkeblad, 20.11.1963

Danmark Radio i dansk Kulturliv
Ord og Toner, oktober 1963, 11-15

Københavns Harmoniorkesters beståen den 8. marts 1963
Program for Jubileumskoncert af Københavns Harmoniorkester, 8. marts 1963

Sidste år satte skel i musikuddannelsen
Pol. 16.3.1964

Hvad har konservatorierne gjort -?
DMT 39, 1964, 18

Uddrag af talen ved det Kgl. Danske Musikkonservatoriums årsfest
Dansk Musiker Tidende, april 1964, 65-68

De første toner. Om musikopdragelse i skolerne
Berl.Tid. 18.10.1965

Et foreløbigt svar fra Knudåge Riisager
[konservatoriet]
DMT 41, 1966, 18

En berigtigelse (sammen med J.Harder Rasmussen)
DMT 41, 1966, 88

Den ene til tre -? Dansk teaterkultur -og planerne om en selvstændig operascene.
Berl.Tid. 4.11.1966

Musikkens akademi. Det kgl. danske Musikkonservatorium i 100 år
Berl.Tid. 1.1.1967

I lysekronen. Efter personlig tilladelse fra ´Teatergreven´
Berl.Tid. 14.1.1968

Unge Tonekunstnere
Berl.Tid. 4.4.1970

Båndoptagelser af balletmusik
DMT 45, 1970, 14

4. Musikkritik [Tilbage til oversigten]

Bulgarsk folkemusik
Musik 2, 1918, 92-95

Kunst og kritik
Masken 1918/24, 475-77

National Currents in Northern Music
American-Scandinavian Review 1919, 611-618

Musik-Kronik
Ill.Tid. 1922/23-26, 364-65

Angul Hammerich, Dansk Musikhistorie indtil 1700
[Anmeldelse]
Ill.Tid. 1922, 305

Stilprincippet i nutidig tonekunst
Nat. 20.7.1922

Nutidens tonekunst. Svar til komponisten Louis Glass
[svar på Glass´s kommentar til “Stilprincippet i nutidig tonekunst”]NAT. 24.7.1922

Sigbjørn Obstfelder og musikken (*)
Tilskueren 1922, 117-132

Den sorte musik
Nat. 27.4.1924 (Svensk oversættelse i Lunds Dagblad, 7.5.1924 med efterfølgende svar af Sten Broman)

Gallisk og germansk (**)
Nat. 20.10.1924

Om principerne for den polytonale tonekunst (**)
Musik 9, 1925, 19-21

Et Kvartsekel Musik
Berl.Tid. 20.3.1926

Musikalsk stilvending
Samleren 1927, 92

Praktisk musiklære (**)
DMT 3, 1927, 170-176
[Anmeldelser af div. bøger og omtale af ny musik] Sind og Samfund 1927/1, 3, 4, 10, 11, 12, 1928/2, 3, 6

Russisk Musik
Berl.Tid. Till. 30.1.1927

Ny skønhed. Musikalske randbemærkninger (**)
Tilskueren 1927,2, 156-165

Musikalsk Mørkeskræk
Morgenbl. 4.10.1928

Musikkens dobbeltvirkning
DMT 4, 1929, 32-35

Nyere russisk Musik
Berl.Tid. 1.8.1930

En jazz-klaverskole
DMT 7, 1932, 189-93

Musik er musik. (Naar det altsaa er musik)
DMT 8, 1933, 233-236

At jazze eller ikke-, det er smagen
Forum, marts 1934 20-22

Stilprincipperne i nutidig Musik (**)
DMT 9, 1934, 113-119

Supplement til Stilprincipperne
[uddybende kommentarer til “Stilprincipperne i nutidig Musik”]
DMT 9, 1934, 186-187

Knud Hjortøs Musikbetragtninger
DMT 9, 1934, 17-18

Om Orkesterbehandling
DMT 9, 1934, 49-52

Plads for Musiken!
DMT 14, 1939, 27-32

Symfonien er død -Musiken leve! (**)
DMT 15, 1940, 21-23

Svar til Holmboe
[i forbindelse med hans bemærkninger til “Musiken er død”]
DMT 15, 1940, 65-66

Den danske tone
Soc.dem. 13.2.1942

Hør noget nyt
Soc.dem. 14.9.1942

Musiken
Festskrift til Johs.V.Jensen, København 1943, 169-172

Hør noget nyt
Dem. 4.8.1944

Romantik eller ej –
Nat. 28.11.1944

Om Musikkritik. Nogle Betragtninger (**)
DMT 20, 1945, 25-28

Replik til Johan Bentzon
Levende Musik 2, 1945, 42

Præterea Censeo – (**)
DMT 20, 1945, 103-104

Spil og syng!
Nat. 2.9.1946

Orkestrets Historie
[anmeldelse af bog af Adam Carse]
Berl.Aft. 22.4.1949

Musik og Ballet
Ballet-Nyt 1949, 11

Hvordan lød Mozart? Rædselsfuldt!
[historiske opførelser]
Berl.Aft. 24.4.1950

Symfonisk ballet
Nat. 30.5.1950

Med ørerne fulde
Nat. 10.12.1950

Musik og bevægelse
Tidss.f.Legemsøvelser 1951, 116-123

Om at komponere
Det Bedste jan. 1951 , 2 og 107

Musikkens Tryllestav
Nat. 7.1.1951

Fransk musik
Nat. 6.4.1952

Musik og ballet
DMT 27, 1952, 314-316

Gaven til Apollon (*)
Det da.Mag. jan. 1953, 3-11

At skulle kunne Bournonville
DMT 28, 1953, 6

L´Art du Ballet
[anmeldelse]
Nat 22.3.1953

En djævelsk koncert (*)
Dag.Nyh. 18.11.1954

Mozart og vi
Dag.Nyh. 16.3.1956

Det usynlige Mønster, København 1957Ballet og musik
Berl.Tid. 20.11.1957

Det usynlige Mønster (*)
Det usynlige Mønster, 1957, 7-41

Det koreografiske kunstværk (**)
Perspektiv. Det da.Mag. 6/2, 1958, 33-41

Musik på maskine
Berl.Tid. 14.5.1960

Lærer vi at høre? Det musikalske kulturliv -og de tekniske hjælpemidler
Berl.T.13.11.1960

Dilemma eller tidehverv. Den elektroniske musik -dens baggrund og dens muligheder
Berl.Tid. 18.1.1961

Musikuddannelsen i Danmark
Aalb.Amtst. 20.11.1963

De første toner
DMT 40, 1965, 287-288

Den syvende sans. En tale om tidehvervet i musikken
Berl.Tid. 17.3.1966

Om lyd og lyde
Berl.Tid. 6.3.1972

Balletmusik
Svend Kragh-Jacobsen og Torben Krogh (red.) Den kongelige danske Ballet, København<1952>, 435-40

Bånd og kabler
[ophavsret og planerne om kabel TV] – Berl. Tid. 17.10.1972

5. Politik og samfundsspørgsmål [Tilbage til oversigten]

Kunstens forhold til frimureriet
Dagbl. Kristiania 29.3.1921

konomiske ugeoversigter
Nat. 29.7.1922 til marts 1923

Den nye Dumping-Fare
Nat. 3.9.1924

Kunstner og publikum
Nat. 15.7.1924

Dawes-Planens Grundlinier
Tidsskrift for Industri 1925, 195-200

Det russiske Teater
Berl.Tid. 29.4.1928

Om muligheden for en rationel skønhedslære
Ingeniøren 1929, 146-47

Løn eller almisse
DMT 6, 1931, 217-220

Højst besynderlig legatuddeling
DMT 10, 1935, 17-18

En “Koda” for Billedkunsten
Pol. 20.12.1938

Nye signaler i Radioen
DMT 14, 1939, 209-210

På Social-Demokratens 70-årsdag. Kunst og demokrati
Soc.dem. 2.4.1942

Musikens Sendebud
Nat. 26.12.1944

Nytaar
Soc.dem. 1.1.1945

Særhed eller egenart
[i anledning af artikel af Sv.Møller Kristensen] (**)
Soc.dem. 25.1.1945

Brød for Stene
Nat. 3.5.1945

Svar på spørgsmålet: Hvad forlanger De af radioen?
Ekstrabl. 24.7.1945

Radioen som kulturgesandt
Berl.Tid. 18.10.1946

Pengene eller Livet
Nat. 29.12.1946

Aandslivet og femte Kolonne
Nat. 24.3.1948

Stat og Kunst
Pol. 1.7.1948

Molokken fodres
Pol. 14.11.1948

Det unge gry (*)
Gads danske Magasin jan. 1951, 1-10

Tanker i Tiden. Et indledningsforedrag holdt i Studenterforeningen 2. februar 1952, København 1952Komponistens ret. Den nordiske åndsværkslov
DMT 27, 1952, 35-37

Aarhundredets Mesterværker
Nat. 15.5.1952

Englands Kulturraad
Nat. 24.2.1953

Ret og billigt
[koda-afgifter]
Nat. 19.4.1953

Lehmann-Haupt, Art under Dictatorship
[anmeldelse]
Berl.Tid. 24.7.1954

Kunsten i demokratiet
Nat. 9.10.1954

Det bagvendte paradis
[kunsten i de kommunistiske lande]
Dag.Nyh. 6.12.1955

Jeg anklager!
[demokratiet]
Berl.Tid. 16.10.1956

Brev til en tvivlrådig (*) [
kommunismen og de vestlige demokratier]Dag.Nyh. 20.5.1956

Kunstnerens isolation
Perspektiv. Det da.Mag. 5/2, 1957, 19-29

Kunsten i samfundslivet (**)
Perspektiv. Det da.Mag., 4/8, 1957, 5-10; også som særtryk, København 1958

Man kan jo ikke standse udviklingen
Berl.Tid. 31.7.1959

Ud af halvtredserne
Berl.Tid. 31.12.1959

Det konservative Folkeparti. 50 år.
Berl.Tid. 22.2.1966

Derfor liste C
Pol. 11.1.1968

Som vi dog taler –
Berl.Tid. 25.4.1971

Kunst i diktaturets sold og Den skabende virksomhed, København 1977

6. Fiktion [Tilbage til oversigten]

Stakkels Moses. Skildring fra en moderne Storstad
Hus og Hjem 1913/39, 918

Ved Tilfældets Hjælp
Hus og Hjem 1913/43, 1030-1031

Branden. Skildring fra Branden i København 1728
Hus og Hjem 1913/49, 1198-1199

Julekvæld
Skolebladet Brændpunktet 1913/12, 8-9

I Postkroen
Skolebladet Brændpunktet 1914/1, 4-6

Vaarsang
Skolebladet Brændpunktet 1914/3, 1

Til Landest Bedste
Skolebladet Brændpunktet 1914/6-8, 5-8, 6, 6

Spionen
[uden forfatterangivelse, formentlig af Riisager]Skolebladet Brændpunktet 1914/12, 4-6

Efteraar
Skolebladet Brændpunktet 1914/14, 1

En Forsoning
Hus og Hjem 1914/15, 342-43

Den gamle Købmand
Hus og Hjem 1914/25 , 586-87

7. Andet [Tilbage til oversigten]

Aftenstemning
Nat. 11.8.1914

F.L.Smidth & Co. 1882-1922, København 1921

Det lille teater
Nat. 15.5.1925

Czekisk Ungdom
Dag.Nyh. 14.7.1926

Den første Tonefilm
Teatret 1930-31, 143-44

Musikalsk Belgiens-Rejse
Berl.Tid. 18.9.1930

Vagabond og digter (*)
Pol. 3.6.1931

Strejftog. Berliner-Tværsnit
Aarh.Stiftst. 7.4.1932

Strejftog. Dagligt Liv i Leipzig
Aarh.Stiftst. 23.4.1932

Strejftog. Morgener
Aarh.Stiftst. 18.5.1932

Strejftog. Søndag i München
Aarh.Stiftst. 28.11.1932

Fem lire (*)
(rejseoplevelse i Napoli)
Vild Hvede 1933 , 188-189

Ak, Portici -! (*)
Aarh.Stiftst. 4.1.1933

Nodeomslag
Bogvennen 4.3.1935, 69-73

Morsomt -er det ikke (**)
Forum november 1937, 11-12
(Hilsen til Th.A.Müller)
Th.A.Müller. Læreren, Videnskabsmanden og Mennesket, København 1940, 106-108

Pariserdrømme
Soc.dem. 25.4.1943

Til Nationaltidendes 75 års fødselsdag
Nat. 27.9.1943

Mens vi venter
[betragtninger under besættelsen]
Soc.dem. 7.1.1944

L.V.Birck i strejflys (*)
Nat. 5.12.1944

Nytaar
Soc.dem. 1.1.1945

Jul under jorden
Julesne 1945, 45

En musikers hilsen til Jacob Paludan på hans 50 års-dag
Nat. 7.2.1946

Nuffe (*)
Nat. 15.2. 1946

Elizabeth o´Windsor
Nat. 23.8.1946

Nuffe på Eventyr. Et bidrag til Kattens Psykologi (*)
Nat. 16.9.1947

Departementschef C.F.A.H.Graae 1875-1948
DMT 23, 1948, 176-177

Aabent Brevkort til Vov-Fønss. Oplevelser i Tibirke og Tisvildeleje
(omkring vilde hunde)
Pol. 21.7.1948

Susanne -den kyske
KT prgr. jan. 1950

Den “pæne” Haand
Nat. 9. og 12.11.1950

I Provence (*)
Nat. 30.5 og 5.6.1951

“Hvalen og musen” og “Vintergækken”
Nat. 3.3. og 5.2.1952

Den musikalske Sherlock Holmes
Dag.Nyh. 4.1.1956

En time Tilovers
Flere Gode Glæder. redigeret af Jacob Paludan, København 1957, 139-152

I Telemarken -paa ski
Dag.Nyh. 16.2.1958

En tusindårig dansker
Dag.Nyh. 26.7.1959

Mennesket -hvem ellers?
[anmeldelse] BT 14.6.1962

De rige gaver
Berl.Tid. 31.12.1962

Lunets mester
[Robert Storm Pedersen]Berl.Tid. 8.9.1963

[Introduktion]
TV tør vi? København 1964, 5-8

En læremester [Th. Müller]
Berl.Tid 30.6.1965

Staten – et middel og intet andet. En konservativ om sit politiske ståsted
Berl.Tid. 22.2.1966

Over isen
Berl.Tid. 18.2.1968

Men regnen kom –
Berl.Tid. 11.3.1968

På ferie hos elverkongen
Berl.Tid. 23.5.1968

Verden set fra “bordkanten”
Berl.Tid. 9.6.1968

Skoledage
Berl.Tid. 7.8.1968

Rids fra en rejse
Berl.Tid. 5.10.1969

Den blå vej
[rejsebeskrivelse fra Sverige og Norge] Berl.Tid. 27.11.1970

Også et æventyr
Berl.Tid. 18.1.1971

Jul -for længe siden
Berl.Tid. 24.12.1971