I.P.E. Hartmann: Udvalgte Værker

I.P.E. Hartmann er den tredje af de store danske komponister, hvis musik gennem de seneste ca. 25 år har været taget op med henblik på nyudgivelse i moderne praktisk/videnskabelige udgaver (Carl Nielsen og Gade er de to andre). Der er ikke tale om en samlet udgave af Hartmanns musik, men om udvalgte værker, begyndende med de to symfonier. Herefter skal redaktionsrådet (se nedenfor) tage stilling til det videre udvalg af værker. Udgaven er domicileret på Det Kongelige Bibliotek, og bind vil udkomme efterhånden som der er ressourcer og kræfter til det.

Redaktionsrådet for Hartmann udgaven består af:
Forskningsbibliotekar Inger Sørensen
Professor Finn Egeland Hansen
Professor Siegfried Oechsle
Professor John Bergsagel
Forskningsbibliotekar Claus Røllum Larsen

I BEGYNDELSEN AF 2017 BESLUTTEDES DET AT LUKKE UDGAVEN SOM PAPIRUDGAVE. EVT. NYE UDGIVELSER VIL FREMOVER FORELIGGE DIGITALT SOM EN DEL AF  DANSK CENTRE FOR MUSIKUDGIVELSES KATALOG.

Hidtil er udkommet seks bind: de to symfonier, operaen Liden Kirsten, korværket Vølvens Spaadom, samt to bind med den samlede klavermusik (se nærmere beskrivelse nedenfor)

SYMFONI NR. 1

Hartmann skrev sin første symfoni med henblik på sin store udenlandsrejse i 1836. I København kunne der på den tid ikke være tale om nogen offentlig fremførelse, men i Tyskland blev den opført med stor succes af Ludvig Spohr. Først i 1853 blev den spillet i København ved en koncert i Musikforeningen og Hartmann reviderede i den anledning værket, idet han forsynede det med en ny langsom indledning samt foretog en række ændringer i øvrigt undervejs i værket. Nyudgaven vil tage udgangspunkt i den reviderede version fra 1853 – hvilket også svarer til den version, der er indspillet på CD på pladeselskabet dacapo.

Symfonien er nu gennemrevideret efter det originale, håndskrevne materiale i Det Kongelige Bibliotek og den udkom som bind I/1 i Hartmann Udgaven med indledning og revisionsberetning i juni 2002.

Se min indledning til bind 1…

Facsimiler vedr. 1. symfoni: (klik på en af manuskriptsiderne for at se det i stort format; disse facsimiler giver bedst mening, når de ses i relation til indledningen, som der gives henvisning til ovenfor.)

  
  

SYMFONI NR. 2

Se min indledning til bind 2…

Facsimiler vedr. 2. symfoni: (klik på en af manuskriptsiderne for at se det i stort format; disse facsimiler giver bedst mening, når de ses i relation til indledningen, som der gives henvisning til ovenfor.)

  

ET FOLKESAGN

Tre af de daværende medarbejderne ved Det Kongelige Biblioteks Musikafdeling (Anne Ørbæk Jensen, Knud Arne Jürgensen og jeg selv) udgav i 2001 Gades og Hartmanns “Et Folkesagn” i et samarbejde med Niels W.Gade-udgaven. I første omgang forelå værket i form af et særtryk i tre pragtbind i anledning af Dronningens 60års fødselsdag (personligt overrakt Dronningen to dage før selve fødselsdagen). Arbejdet med kollationering, kildebeskrivelse og revision har stået på i årene 1998-2000.

Efterfølgende er udgaven indgået som en del af de to komponisters respektive videnskabelig udgaver (1. og 3. akt i Gade-udgaven, 2. akt i Hartmann udgaven; se de to udgavers egne hjemmesider). Denne version udkom i 2009.

LIDEN KIRSTEN

Hartmann opera “Liden Kirsten” udkom d. 23 september 2005 og præsenteredes ved en koncert i Diamanten med Friedrich Gürtler og et hold yngre sangere. Her blev operaen opført operaen i uddrag med klaverarrangement med betydelig succes..
Liden Kirsten, som er den hyppigst opførte danske opera, foreligger her for første gang i en praktisk/videnskalig udgave, udarbejdet af Inger Sørensen og mig selv.
Arbejdet har stået på gennem mere end tre år, bl.a. som følge af det omfattende og komplicerede kildemateriale, hvoraf noget af det er brændt en gang i anden halvdel af det 19. århundrede. Disse forhold er der gjort rede for i udganvens indledning og kritiske apparat.
I tilknytning til det trykte partitur på mere end 500 sider foreligger et nyt klaverpartitur, hvor klaversatsen er udarbejdet af Thomas Løbger.

Desværre indeholder klaverpartituret en graverende fejl, formentlig opstået i sidste øjeblik efter den afsluttende korrekturlæsning i forbindelse med ombrydningen: Tenorstemmen i t. 235-238 af nr. 6 (øverst s. 115) er fejlagtigt rykket en tone op. Den pågældende fejl findes ikke i det trykte partitur.

 

Se vores indledning til Liden Kirsten, skrevet af Inger Sørensen.

VØLVENS SPAADOM
Da det i begyndelsen af 2006 viste sig at Hartmanns værk for orkester og mandskor “Vølvens Spaadom” indgik i den nye musikkanon, som Kulturministeren havde søsat, var det naturligt at lade dette værk udgøre det fjerde værk i Hartmann udgaven.
Værket udkommer i august/september 2006 i en tre-sproget kritisk/videnskabelig udgave ved undertegnede i samme udstyr og på ambitionsniveau, som de tre foregående bind i Hartmann Udgaven.
Udgaven har dannet grundlag for pladeselskabet dacapos indspilning af værket i efteråret 2006. Se min indledning til værket her: Vølven-indledning

MUSIK FOR KLAVER, 2 bind, 2012 
De to bind indeholder samtlige kendte klaverværker – store såvel som små – af Hartmann, ialt knap 60 forskellige værker, der dækker hele spektret fra de stort anlagte sonater til stambogsblade på en halv snes takter. Udgaven følger de gældende filologiske principper fra de øvrige bind i Hartmann udgaven, og er således forsynet med en værkindledning samt et omfattende revisionsapparat.
I tilknytning til udgaven, har jeg skrevet en artikel om udbredelsen af Hartmanns klavermusik i hans egen tid, som er trykt i Fund og Forskning 2012

Hartmann-udgavens website:
http://www.kb.dk/da/nb/dcm/hartmannudg/

Subskription på udgaven og salg af enkeltbind foregår via Det Kongelige Biblioteks netbutik (http://webbutik.kb.dk/da/serier/j-p-e-hartmann.html)

(dok id: 33, 34, 35, 36)